Lieve Vrouwe- of Albadaleen
Anno 1543
Beschikbaarheid
 
Per 1 september 2022 zullen alle beurzen van het Albadaleen weer worden ingenomen. Welke personen de beurs krijgen wordt beslist op de begevingsvergadering op 12 oktober 2022 in Poppenwier. Er zijn nu dus geen beurzen beschikbaar . Naar verwachting zullen in de herfst van het jaar 2026 of 2027 nieuwe beurzen worden toegekend. Wanneer beurzen beschikbaar komen worden als eerste de collatoren daarvan schriftelijk in kennis gesteld. Vervolgens wordt dit aangekondigd in één of meerdere advertenties in streekbladen in Friesland en verder op deze plaats op deze website.
 
Doelgroep
 
Het geld beschikbaar voor studiebeurzen wordt in meerderheid verleend aan nazaten van Lieuwe Hettes van Albada. Verder aan studenten uit de omgeving van Poppenwier. Hieronder wordt verstaan: personen die zijn geboren, getogen of woonachtig zijn op een afstand (hemelsbreed) van minder dan 25 km van het dorp Poppenwier, dat is ongeveer 70% van Friesland.

In aanmerking komen personen die:
- Een universitaire of HBO studie volgen of gaan volgen.
- Bij de aanvang van de studiebeurs een leeftijd hebben tussen de 15 en 26 jaar.
- Waarvan ouders of verzorgers weinig bemiddeld zijn.

De studie dient te worden gevolgd in een land dat volwaardig lid is van de Europese Unie.
Beurzen dienen te worden aangevraagd met het standaard aanvraagformulier waarbij voor de invulling gebruik kan worden gemaakt van een document met nadere en actuele informatie.
 
Sinds de aanvraagronde voor beurzen ingaande het jaar 2022 heeft het bestuur besloten om een absoluut maximum in te stellen voor het gezamenlijk ouderlijk (één ouder, gehuwd, gescheiden, samenwonend, of welke samenlevingsvorm dan ook) (verzamel)inkomen waarboven studenten niet meer in aanmerking komen voor een beurs. Dit maximum is een bedrag van twee maal het bruto modaal inkomen in NL van het jaar voorafgaande aan de uitgifte van de beurs. Voor 2022 zou dat dus (in retrospectief) € 73.000 zijn geweest.

Hoogte van de beurs
 
De beurs bedraagt deze en komende jaren € 1800 per jaar. Dit bedrag wordt in vier termijnen uitbetaald onder inhouding van een studentenkorting van 10%. Deze korting wordt alsnog uitgekeerd bij het behalen van het diploma mits dit is geschied voor het bereiken van de leeftijd van 30 jaar. De beurs is een volledige gift. De ontvanger dient geregeld het bestuur te informeren over de studievorderingen. Bij onvoldoende resultaten kan de beurs worden gestopt.
 
Procedure
 
Het bestuur bepaalt het aantal beurzen en de hoogte daarvan afhankelijk van de te verwachten inkomsten van de stichting. Van de aangemelde kandidaten selecteert het bestuur er, zo mogelijk, drie voor elke beurs. Daarna kiezen de collatoren degene die de beurs gaat krijgen tijdens de zogenaamde begevingsvergadering te houden in of in de omgeving van Poppenwier. Collatoren die de vergadering niet bijwonen kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen.
Deze procedure is historisch zo ontstaan en is nogal omslachtig tijdrovend en duur. Derhalve wordt er naar gestreefd om telkenmale een aantal beurzen tegelijkertijd uit te geven.